Interview 2e kamer kandidaat BBB Saskia van der Meer

Gepubliceerd op 6 november 2023 om 13:04

Meppel 6 november 2023

 

Saskia van der Meer uit Meppel staat hoog op de kandidatenlijst van de Boer Burger Beweging (BBB) voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.
Saskia van der Meer werkt momenteel als manager bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Meppelse heeft ruim 25 jaar ervaring als zelfstandig onderneemster en heeft diverse posities bekleed als voorzitter en bestuurder bij bedrijven en organisaties.

Voor Bespaar Lokaal mochten we Saskia interviewen over haar visie op het huidige- en toekomstige beleid ten aanzien van duurzaamheid en wat ze kan betekenen voor ‘de eigen regio’.

Ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen zien we een afname in de vraag naar isolatie, dubbel glas, zonnepanelen en in sommige regio’s zelfs warmtepompen. Dit terwijl we flinke doelstellingen hebben te behalen ten aanzien van milieu en klimaat de komende jaren. Wat is volgens u de oorzaak van deze verminderde vraag?


Een van de oorzaken is de onzekerheid over het afschaffen van de salderingsregeling, de overheid voert daarin geen consequent beleid en gedraagt zich hierin als een onbetrouwbare partner. Eerst stimuleer je mensen om te investeren in zonnepanelen met een aantrekkelijke terugverdien termijn en vervolgens verander je halverwege de spelregels.
Daarnaast is de overheid veel te laat tot het besef gekomen dat er ook een goede infrastructuur nodig is om al die opgewekte elektriciteit goed te kunnen verwerken. Er is nauwelijks geïnvesteerd in uitbreiding van de netcapaciteit, momenteel loopt de netcapaciteit zo erg tegen zijn grenzen aan, dat er in diverse regio’s een stop is op toevoeging van zonnepanelencapaciteit. Wat het nog complexer maakt is dat sommige Energie bedrijven, zoals van de Bron, nu met teruglever heffingen komen voor consumenten. Al deze effecten maken dat mensen ontzettend onzeker worden en huiverig om te investeren in zonnepanelen en andere vormen van duurzaamheidsmaatregelen.
Als BBB willen we de voorgestelde afbouw van de salderingsregeling zonne-energie tot tenminste 2030 opschorten totdat 5 miljoen huishoudens hun zonnepanelen hebben terugverdiend. Daarnaast zijn we van mening dat we maximaal moeten investeren in een snelle uitbreiding van de Netcapaciteit. Een van de eerste en belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat zal de netcongestie moeten zijn.

 

Onze partners in de spouwmuurisolatie hebben omwille van de vleermuis – die vaak huisvesting zoekt in spouwmuren - nog maar 4 maanden in het jaar de mogelijkheid hun werkzaamheden uit te voeren. Natuurlijk moeten we de vleermuis beschermen, maar de isolatiebedrijven zullen in zwaar weer komen om de vleermuis te redden. Gaat dat niet te ver?

 

Wat ik mis bij veel maatregelen die de overheid neemt is een integrale afweging. Daarmee bedoel ik dat er vanuit diverse invalshoeken en belangen gekeken moet worden, wat zijn de voor- en nadelen en hoe kunnen we daarbij tot een, voor alle partijen, acceptabele en rendabele oplossing komen. Ik kan niet inschatten of in dit specifieke geval zo is
gekeken, maar ik kan me niet geheel aan de indruk onttrekken dat hier de belangen van de vleermuis zwaarder hebben gewogen dan de belangen van de isolatie sector. Als BBB vinden we het belangrijk dat alle belangen op een goede manier worden gewogen om zo tot een pragmatische en realistische oplossing te komen, gewoon gezond verstand gebruiken dus.


Kunt u als inwoner van Meppel, vanuit de landelijke politiek ook een positieve bijdrage leveren aan ‘de eigen’ regio? Waarom zouden mensen uit Meppel of directe omgeving, zeg Drenthe en Overijssel, op u moeten stemmen?

Een van onze speerpunten is dat de regio, dus ook Drenthe en Overijssel, meer autonomie moet krijgen, wat lokaal of regionaal geregeld kan worden, laten we aan gemeenten en provincies over. De overheid heeft jarenlang alleen maar oog gehad voor de grote steden, de toch al sterke regio’s, zoals bijv. Eindhoven en daar het beleid op gebaseerd. Daar moet echt verandering in komen, want in iedere regio wonen en werken mensen, zitten bedrijven en gebeuren mooie dingen. Dat moet weer op de politieke agenda van Den Haag komen en daar ga ik me hard voor maken. We moeten waarborgen dat de basisvoorzieningen, die de laatste jaren zijn verdwenen, weer terugkomen. Dat de bus gewoon stopt in de buurt. Dat er goede spoorverbindingen zijn tussen stad en platteland, maar ook tussen plaatsen in de Eu-regio. Dat het zwembad open kan blijven, de
pinautomaat op de hoek (en dus contant geld beschikbaar blijft). Dat de dokter en het ziekenhuis beschikbaar zijn. Dat de jaarlijkse straatbarbecue, het dorpsfeest, en het terras in de stad of in het dorp blijven. Dat we huizen kunnen bouwen en dat bedrijven zich kunnen vestigen en ruimte hebben voor ontwikkelingen, wat essentieel is voor de
regionale werkgelegenheid. Dat onze onderwijsinstellingen voldoende geld en ontwikkelingskracht hebben.
De aanwezigheid van al deze basisvoorzieningen en de vestigings- en groeimogelijkheden voor onze bedrijven zijn ontzettend belangrijk voor onszelf als burger en onze regio en daar ga ik me dan ook met hart en ziel voor inzetten.

 

Sommige mensen denken dat de BBB er voornamelijk voor de boeren is.

 

Dat begrijp ik wel, met alle stikstof problematiek en de beoogde uitkoop van boeren, zijn dat de belangrijkste punten van de afgelopen 2 jaar geweest. Maar de BBB is veel meer dan alleen boeren, we zijn een brede volkspartij en dat betekent dat we ons ook sterk maken voor bedrijven en burgers. De belangen van zowel bedrijven als burgers zie je ook terug in veel punten van ons verkiezingsprogramma. Rode draad in ons verkiezingsprogramma is, een fijne en veilige leefomgeving, met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en goede basisvoorzieningen (oa vervoer, winkels, zorg, dokter, sport) en een overheid die je daarbij faciliteert en ondersteund. Het maakt daarbij niet uit of je nu burger, bedrijf of boer bent, dit is voor ieder van ons belangrijk.

 

Hoe lang heb je al politieke aspiraties? Waarom juist nu?

 

Ik ben zoals je dat noemt ‘mijn hele leven al politiek geëngageerd’. In de jaren 80 ben ik in Staphorst politiek actief geweest, ik was de jongste en lijstduwer op de lijst (VVD) voor de gemeenteraad verkiezingen en heb daarna als commissielid ons gemeenteraadslid ondersteund. Jarenlang ben ik lid geweest van de VVD en heb actief als lid mijn steentje bijgedragen. Zo’n 6 jaar geleden heb ik dat lidmaatschap opgezegd, omdat ik me niet meer kon vinden in de wijze waarop ze hun eigen standpunten inwisselden voor het regeringspluche. De opkomst van BBB heb ik met belangstelling gevolgd, hun (liberale) standpunten en de manier waarop Caroline haar werk als volksvertegenwoordiger uitoefent spreken me heel erg aan en 2 jaar geleden ben ik dan ook lid geworden.
Ik heb me de afgelopen jaren groen en geel geërgerd aan de politieke agenda van de diverse kabinetten Rutte, maar ook aan de wijze waarop een aantal partijen politiek bedrijft, het spelen op de man/vrouw, het drang en dwang beleid, het negeren van de parlementaire democratie door, met achterkamertjes politiek, de eigen agenda door te drukken. Beleid te maken waar volstrekt onduidelijk van is wat daar de opbrengsten van zijn. Afijn, zo kan ik nog wel even doorgaan. Toen deze zomer het kabinet eindelijk viel, dacht ik: ‘ik kan niet langer aan de kant blijven staan, als ik wil dat het anders moet dan wil ik daar ook invloed op uitoefenen, zelf de handen uit de mouwen steken en niet vanaf de zijlijn blijven roepen dat het anders moet’. Dus heb ik mijn motivatie naar de BBB gestuurd waarom ik mij graag kandidaat wilde stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen. En zie, dat is gehonoreerd, met trots kan ik zeggen dat ik BBB kandidaat ben voor de Tweede Kamer.

 

Wat is je persoonlijke doel in de politiek? Wat wil je bereiken?

 

Mijn persoonlijke doel is om te zorgen dat we beleid en wetten maken waarin belangen worden meegenomen die realistisch en praktisch haalbaar. Beleid en wetten moeten ons als samenleving ondersteunen en niet verlammen. Gebaseerd zijn op wat er werkelijk speelt in onze samenleving, dus waar lopen we tegenaan vanuit de praktijk en hoe
kunnen we daar realistische en haalbare oplossingen voor bedenken. Wat ik wil bereiken is dat we stoppen met al die maatregelen en regels die alleen maar leiden tot een enorme regeldruk bij bedrijven, zonder dat duidelijk is waarom we het doen en wat het nu echt bijdraagt aan ons als samenleving. De huidige overheid gaat niet uit van vertrouwen maar van wantrouwen. De toeslagenaffaire is daar een schrijnend voorbeeld van. Dat moet echt stoppen, ik ga me straks in de Tweede Kamer sterk maken
om de zorgen dat we al die maatregelen en regels nog eens goed tegen het licht houden (nut en noodzaak) en afschaffen wat geen enkele positieve bijdrage levert. De overheid is er voor ons en niet andersom!
Dus een slagvaardige overheid, met realistische en haalbare plannen, die doet wat ze belooft, die ruimte en vertrouwen geeft aan burgers, bedrijven en natuurlijk onze boeren, dat is wat ik graag wil bereiken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.